Archive for the ‘Història Antiga’ Category

Les tombes de Pertegàs.

El jaciment arqueològic de Pertegàs, situat a prop del mas enrunat del mateix nom, era conegut parcialment fins l’any 2007 ja que existia una referència d’Antoni Daura, Joan Galobart i Jordi Piñero de l’any 1995 on solament es feia referència a l’existència de set tombes en cista de lloses col·locades paral·lelament, orientades est-oest, obertes i violades. Després de les campanyes d’excavació dels anys 2007 i 2008 el nombre de tombes identificades arriba gairebé a la trentena. En aquelles dues campanyes d’excavacions arqueològiques es va delimitar l’extensió del jaciment, es va acabar d’excavar les estructures identificades i es va documentar altres possibles restes arqueològiques presents en aquest jaciment i de les quals es desconeixen tant la seva filiació com la seva potència estratigràfica. Aquelles intervencions arqueològiques van permetre conèixer en profunditat una necròpolis que va aportar noves dades sobre el poblament entre l’Antiguitat Tardana i l’Alta Edat Mitjana en aquesta zona.

Els treballs realitzats per l’equip format per dos arqueòlegs i una antropòloga van donar el seu fruit en poder localitzar i documentar un total de 27 tombes, algunes pertanyents a adults i d’altres a individus infantils. Les tombes estan formades per un retall inicial aproximadament rectangular efectuat en el sediment i en la roca mare, el qual és folrat en tots els seus laterals per grans lloses de pedra que conformen una caixa mortuòria, falcada a vegades amb terra i petites pedres. També es va poder constatar la reutilització de diverses tombes, tal i com ho demostra la presència, normalment als peus del darrer enterrament, de les restes d’altres individus enterrats anteriorment.

Per la documentació de les restes òssies dipositades en l’interior de les tombes i pel material arqueològic localitzat, entre el que destaca un anell de bronze i una sivella de ferro pertanyent a un cinturó, la cronologia del jaciment es situaria en un ventall cronològic que podria situar-se entre els segles VI i IX, en època altmedieval, entre la fi del món romà i l’adveniment del feudalisme.

Pertegàs 1

Pertegàs2

Pertegàs 5

Pertegàs 4

Read Full Post »